Jak probíhá sezení?

Na začátku prvního sezení vyplní terapeut s klientem dotazník, ze kterého získá přehled o fyzické i psychické stránce klienta, jeho konkrétních problémech a mentálním stavu. Po vyplnění dotazníku je nutné přesně definovat téma, které chce klient řešit. Čím konkrétněji je téma určené, tím lépe. Poté začíná samotné sezení regresní terapie. Terapie probíhá jako řízený, cílený odborný rozhovor, klient a terapeut sedí naproti sobě v křeslech při vědomí, nepoužívá se zde klasická hypnóza nebo jiné výrazně změněné stavy vědomí, využívá se regresní asociativní technika vybavování si za bdělého stavu, což je propracovaný systém verbálních povelů a otázek.
Při sezení má klient zavřené oči, aby se mohl dobře soustředit, zároveň ale vnímá vše, co se děje v jeho okolí. Sezení probíhá v soukromí, mezi čtyřma očima. Klientovi se postupně na základě asociací vybavují situace, které prožil a souvisejí se zvoleným tématem, které chceme řešit. Nejdříve se jedná o situace ze současného života klienta. Začne se událostí – situací, kterou si klient dobře pamatuje a tu několikrát, opakovaně projde – tj. popisuje, co se v dané chvíli děje a zaměřuje se především na svoje pocity fyzické i psychické, které vnímá i při sezení. Vrací se v čase ke starším a starším událostem, kde se potíže vyskytují, až objeví tu, kde je hlavní příčina (nebo hlavní příčiny jeho problému, tzn. vrací se do okamžiku, kdy byla potíž způsobena). Opakovaným procházením událostí se docílí odreagování potíží. Po vyhledání a zpracování všech příčin dochází na závěr k integraci získaných poznatků, následně je terapie ukončená.  
Terapeut si při sezení dělá psaný záznam, v němž si průběžně kontroluje stav klienta a průběh regrese, před dalším sezením pak stačí jen nahlédnout do záznamu, zorientovat se a může se pokračovat. 
Jedno sezení trvá většinou 3 – 4 hodiny (včetně prvotního odběru anamnézy a úvodního seznámení s problémem). Optimální průběh terapie je 1 sezení za měsíc, ve výjimečných případech může být četnost sezení větší.